Diakonie

Het College van diakenen is het beleidsorgaan voor de diaconale zaken van de Protestantse Gemeente te Schiedam. Hierin zijn alle diakenen en diaconaal rentmeesters vertegenwoordigd. Zij worden daarbij ondersteund door een – technisch – voorzitter, een boekhouder en een penningmeester. De opdracht van het diaconaat is te helpen waar geen helper is, stem te geven aan hen die geen stem hebben en het bewustmaken van de gemeente aan haar diaconale roeping. Om deze opdracht gestalte te geven worden binnen de gemeente de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Het inzamelen en beheren van de diaconale gelden. In oktober wordt de mailingsactie voor de Jaarlijkse Diaconale Bijdrage gehouden. Met de opbrengst hiervan betaalt de diaconie haar vaste lasten zodat de collectes tijdens de eredienst bestemd kunnen worden voor diaconale doelen.
 • Het onder de aandacht brengen van diaconale hulp in binnen -en buitenland d.m.v. de collectes en publicaties en inzamelingsacties voor de pinksterzending en het werelddiaconaat via een mailingsactie.
 • Het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij de mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Dit kan door schenking van goederen, een eenmalige of periodieke gift of een diaconale lening zonder rente. Om de privacy te waarborgen wordt dit binnen de diaconie in kleine kring behandeld.
 • Het verzorgen van de viering van het Heilig Avondmaal.
 • Ondersteunen van vakantieweken voor ouderen en mensen met een handicap in het Roosevelthuis te Doorn.
 • Organiseren van een jaarlijks uitje voor ouderen
 • Het organiseren van een vastenactiviteit in de 40 dagentijd
 • Het organiseren van actie schoenendoos
 • Het mede organiseren van de oogstdienst
 • Contact onderhouden met de pastor van het detentiecentrum in Rotterdam
 • Op plaatselijk gebied is de diakonie vertegenwoordigd in/of verleent financiële steun aan het Missionair Diaconaal Centrum de Wissel, Stichting Voedselbank Schiedam en de cliëntenraad van de Gemeente Schiedam.
 • Ondersteuning van de voedselbank dmv verstrekken van feestbroden met Kerst en Pasen, het maken van vakantietassen voor kinderen van de basisschoolleeftijd en financiële ondersteuning in de vorm van een hypothecaire lening.