Richtlijnen nieuwe initiatieven

De kerkenraad van de Grote Kerk Schiedam verwelkomt van harte nieuwe initiatieven voor onze gemeenteleden maar ook voor andere Schiedammers. Tegelijkertijd willen we zuinig zijn op onze vrijwilligers en willen we zorgvuldig keuzes maken in welke activiteiten we wel en niet kunnen doen. Hieronder geven we richtlijnen om een nieuw initiatief voor te stellen. Denk bij deze initiatieven aan bijzondere kerkdiensten, activiteiten op andere dagen in de week, workshops, cursussen, lezingen, enzovoorts.
Stuur uw voorstel of vragen/opmerkingen aan info@pkngrotekerkschiedam.nl.

Draaiboekje voor de kerkenraad ten behoeve van het opzetten van activiteitengroepen en het functioneren daarvan

Uitgangspunten:

Behoefte van de kerkenraad (KR) om tot een eenduidige en solide opzet te komen van de Activiteitengroepen. Hierbij is rekening gehouden met de Kerkorde, plaatselijke regeling en het Beleidsplan.

Kerkorde Ordinantie 4 art 9 lid 6 : KR is verantwoordelijk voor:
1. Toetsen activiteitengroep aan beleidsplan
2. Instelling activiteitengroep
3. Vaststellen instructies activiteitengroep

Plaatselijke regeling
nog in te vullen op basis van de vernieuwde versie

Beleidsplan PG te Schiedam
3.1  KR is voor hoofdlijnen en is coachend naar activiteiten groepen

Criteria voor het opzetten van een Activiteitengroep
passend : binnen visie, missie en kaders van het beleidsplan Grote Kerk Schiedam (GKS)

prioriteit : er is nu behoefte aan. Daarbij kan door de kerkenraad geconstateerd worden dat er te veel initiatieven/activiteiten komen om e.e.a. nog beheersbaar te houden. Het kan soms goed zijn om pas op de plaats te maken.

voorstel : er is een compleet voorstel

risico’s : (op schade aan mensen, imago, kerk) moeten acceptabel zijn als iets mislukt

geschiktheid :  aanwezigheid van kennis en kunde bij initiatiefnemers om zelfstandig te kunnen functioneren

status initiatiefnemers : tot de initiatiefnemers moet ten minste één lid tot de PKN Schiedam behoren.

aanspreekpunt van de groep : er moet een aanspreekpunt/vertegenwoordiger zijn

bereik :  het minimum aantal gemeenteleden  dat hiermee bediend wordt moet voldoende zijn

toegankelijkheid : het moet openstaan voor iedereen van de doelgroep. In praktische zin kan een maximum aantal leden worden vastgesteld (b.v. bij huiskamergroepen).

communicatie : bereidheid tot overleg tussen KR-lid en groep maar ook met haar doelgroep

kosten : deze moeten voor de KR acceptabel zijn en uit de wijk-kas betaald kunnen worden

capaciteit en kunde KR :  bepalen of er capaciteit en kundigheid in de KR is

Van praktische aard:

Go or No Go : de afspraak hoe en door wie dit met de initiatiefnemers wordt gecommuniceerd

instructie : over gebruik van kerkelijke ruimtes, apparaten e.d., assistentie (bijv PR)

meldpunt : waar groepsleden terecht kunnen bij ongeregeldheden in een groep

beëindiging : richtlijnen voor het stoppen van een groep

 

Werkwijze voor het opzetten van een Activiteiten groep

1) Iemand heeft een idee en zoekt enkele geïnteresseerde gemeenteleden

2) De initiatiefnemers maken een voorstel dat doel, uitvoering, bereik, mogelijke risico’s, leden, eventuele kosten en wijze van evaluatie bevat

3) Voorstel gaat naar de KR en deze beoordeelt dit aan de hand van de criteria en maakt een GO of no GO beslissing. In geval van een no Go bericht de voorzitter onder vermelding van redenen de initiatiefnemers

4)  In geval van een GO beslissing bepaalt de KR wie van de KR de contactpersoon wordt

5)  Het KR lid initieert een overleg met initiatiefnemers ( en eventuele anderen die behulpzaam kunnen zijn bij faciliteren van de Activiteitengroep bij de opzet)